శాస్త్ర విజ్ఞానము ఇప్పుడు మిగతా భారతీయ భాషల్లో కూడా... ఇక్కడ నొక్కి చూడండి. For Science in other Indian Languages. Please Click here.

న్యూటన్ బోధించిన సాపేక్షత

Posted by శ్రీనివాస చక్రవర్తి Tuesday, August 8, 2017గెలీలియోకి బుద్ధిగత వారసుడైన న్యూటన్ రకమైన సాపేక్షతకి ఒక మౌలికమైన అంశాన్ని జత చేశాడు. న్యూటన్ ప్రకారం సాపేక్షం, నిరపేక్షం రెండూ వున్నాయి. ఉదాహరణకి చలనాన్నే తీసుకుంటే సాపేక్ష చలనమే కాకుండా నిరపేక్ష చలనం కూడా వుందన్నాడు.  చలనానికి ఆధారభూతమైన స్థలం (space), కాలాల (time) లో కూడా అదే విధంగా సాపేక్ష, నిరపేక్షాలు వున్నాయన్నాడు. అదేంటో న్యూటన్ మాటల్లోనే విందాం.